Ostoskorisi on tyhjä
  1. SOVELTAMISALA

Nämä yleiset sopimus- ja toimitusehdot (”Yleiset Ehdot”) koskevat Sweco Finland Oy:n (y-tunnus 0871165-9) ja sen konserni-, tytär- ja osakkuusyhtiöiden (”Sweco”) Verkkokauppaa ja sen kautta tehtävää myyntiä. Nämä Yleiset Ehdot tulevat sovellettavaksi Swecon ja yritysasiakkaiden välisissä sopimussuhteissa Verkkokaupan kautta tehtyyn tilaus-, sopimus- tai muuhun asiakirjaan. Asiakas hyväksyy nämä Yleiset Ehdot tehdessään tilauksen Verkkokaupan kautta. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Asiakas on tehnyt tilauksen Verkkokaupan kautta ja Sweco on sen hyväksynyt lähettämällään Tilausvahvistuksella. Asiakkaan Verkkokaupassa tekemä tilaus on sitova.

Verkkokaupan kautta tehdyissä tilauksissa noudatetaan näiden Yleisten Ehtojen lisäksi Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Näillä Yleisillä Ehdoilla täydennetään ja täsmennetään KSE 2013 -ehtoja. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ja KSE 2013 -ehdot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan ensisijaisesti näitä Yleisiä Ehtoja. Mikäli Osapuolet ovat Tilausvahvistuksessa, Sopimuksessa tai muutoin kirjallisesti tarkemmin sopineet tilauskohtaisista ehdoista, noudatetaan niitä ensisijaisesti näiden Yleisten Ehtojen ja KSE 2013 -ehtojen suhteen. Näitä Yleisiä Ehtoja sovelletaan Suomessa ja Suomessa tehtyihin kauppoihin. Näitä Yleisiä Ehtoja ei sovelleta agenttikauppaan eikä myöskään muuhun kansainväliseen kauppaan taikka luonnollisten henkilöiden väliseen kauppaan.

Sweco pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia sekä muutoinkin päivittää näitä Yleisiä Ehtoja yksipuolisella päätöksellään ja ilman etukäteen tehtyä ilmoitusta. Päivitetyt Yleiset Ehdot tulevat voimaan ja korvaavat aiemmat Yleiset Ehdot välittömästi.

2. MÄÄRITELMÄT

Näissä Yleisissä Ehdoissa alla olevilla termeillä tarkoitetaan seuraavia asioita yksikössä tai monikossa:

Verkkokauppa

Swecon yritysasiakkaille tarkoitettu Verkkokauppa, joka löytyy osoitteesta verkkokauppa.sweco.fi.

Asiakas

Swecon sopimusosapuoli, joka on tehnyt Palvelua koskevan tilauksen Verkkokaupassa tai siitä on muutoin erikseen sovittu Swecon kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaalla tarkoitetaan myös Asiakkaan yhteyshenkilöä tai muuta Asiakkaan lukuun toimivaa henkilöä.

Luottamuksellinen tieto

Kuten määritelty Yleisten Ehtojen kohdassa 10.3 (”Salassapito”).

Sweco

Sweco Finland Oy (y-tunnus 0871165-9) sekä sen kulloisetkin konserni-, tytär- ja osakkuusyhtiöt (kuten, mutta kuitenkaan rajoittumatta: Sweco Architects Oy (0635637-4), Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (2635440-5), Sweco Industry Oy (0350941-9), Sweco Infra & Rail Oy (2998506-9), Sweco PM Oy (2635438-4), Sweco Rakennetekniikka Oy (2635439-2), Sweco Talotekniikka Oy (0957613-7)).

Osapuoli

Sweco ja Asiakas

Palvelu

Sopimuksen kohteena oleva Palvelu tai palvelukokonaisuus, mukaan lukien siihen liittyvät aineistot, ohjelmistot, käyttöönotto ja kaikki Palvelun lopputulokset.

Palvelukuvaus

Verkkokaupassa ilmoitetut yksittäistä Palvelua koskevat tarkemmat tiedot eli palvelusisältö. Verkkokaupan luonteesta johtuen Palvelukuvauksessa Palvelun sisältö ja hinta on ennalta lähtökohtaisesti mahdollisimman tarkkaan vakioitu.

Palvelun lopputulos

Aineistot, dokumentit, raportit, suunnitelmat, tutkimuksen tulokset, työ tai muu suoritus tai tuotos, joka syntyy Palvelun suorittamisen lopputuloksena.

Sopimus

Kuten määritelty Yleisten Ehtojen kohdassa 1. Sopimukseen sisältyvät kaikki sen liitteet.

Lähtötiedot

Kuten määritelty Yleisten Ehtojen kohdassa 3.

Tilausvahvistus

Swecon Asiakkaalle toimittama vahvistus Asiakkaan Verkkokaupassa tekemään tilaukseen sekä, kuten määritelty Yleisten Ehtojen kohdassa 3.

Tietosuojalainsäädäntö

(i) EU:n Yleinen Tietosuoja-asetus (GDPR) ja (ii) soveltuva Yleistä Tietosuoja-asetusta täydentävä lainsäädäntö.

Yleinen Tietosuoja-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 sekä sen mahdolliset muutokset, täydennykset ja/tai päivitykset.

3. LÄHTÖTIEDOT JA TILAUSVAHVISTUS

Asiakas voi tilata Swecon Verkkokaupan kautta erinäisiä verkkokauppamyyntiin soveltuvia asiantuntijapalveluita, joiden sisältö ja hinta ovat pääasiallisesti ennalta tarkkaan vakioituja. Palvelukuvausten yhteydessä ilmoitetut hinnat ovat aina arvioita ja hinnoissa voi olla tapauskohtaisesti optioita ja konfigurointimahdollisuuksia. Palvelusisältö on Palvelukuvauksessa ilmoitetun mukainen. Palvelun lopullinen toimitusaika, hinta ja sisältö kuitenkin määräytyvät aina Tilausvahvistuksen mukaisesti.

Palvelun sopimuksenmukaisen suorittamisen ja Tilausvahvistuksen edellytyksenä on, että Swecolla on oikea-aikaisesti käytössään Palvelun kannalta olennaiset Lähtötiedot. Asiakas vastaa omalta osaltaan siitä, että se on antanut Swecolle riittävät, oikeat ja Palvelun suorittamisen kannalta olennaiset tiedot (”Lähtötiedot”). Yksittäisen Palvelun kannalta olennaiset Lähtötiedot on esitetty Palvelukuvauksessa. Asiakas vastaa Swecolle toimittamistaan Lähtötiedoista. Asiakas vastaa siitä, että se on toimittanut Swecolle Asiakkaan vastuulla olevat Lähtötiedot Palvelukuvauksessa ilmoitetussa aikataulussa, ellei aikataulusta ole muutoin erikseen sovittu kirjallisesti Osapuolten välillä Palvelukuvauksesta poikkeavasti. Mikäli Asiakas ei toimita Lähtötietoja tämän ehtokohdan 3 ja Osapuolten mahdollisesti erikseen sopiman mukaisesti, tai Lähtötiedot ovat muutoin puutteelliset ja/tai eivät sovellu tarkoitukseensa, on Swecolla oikeus vastaavaan pidennykseen koskien omaa suoritustaan. Mikäli on ilmeistä, ettei Asiakas toimita kohtuullisessa ajassa sopimuksenmukaisia Lähtötietoja, on Swecolla peruutusoikeus tehdyn tilauksen osalta.

Sweco pyrkii lähettämään Tilausvahvistuksen Verkkokaupan kautta tehdyistä tilauksista Asiakkaalle kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Sweco on vastaanottanut Asiakkaan Verkkokaupassa tekemän tilauksen. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei työpäiviksi lueta lauantaita tai sunnuntaita ja muita pyhäpäiviä, eikä yleisiä juhlapäiviä.

Tilaus tulee Swecoa sitovaksi vasta Swecon Asiakkaalle toimittamalla Tilausvahvistuksella. Sweco pidättää oikeuden olla hyväksymättä Verkkokaupassa tehtyä tilausta esimerkiksi tilanteissa, joissa Swecolla on perusteltua aihetta olettaa, ettei Asiakas ole maksukykyinen, jos tilattua Palvelua tai palvelukokonaisuutta ei ole mahdollisuutta toimittaa, tai muissa edellä mainittuja tilanteita vastaavissa tapauksissa. Mikäli Sweco hylkää Asiakkaan tekemän tilauksen, on Swecolla velvollisuus ilmoittaa hylkäyksestä mahdollisimman pian Asiakkaalle. Mikäli tilauksen hylkääminen johtuu Palvelun saatavuudesta johtuvista syistä, pyrkii Sweco löytämään yhdessä Asiakkaan kanssa Asiakkaan tarpeita parhaiten tyydyttävän korvaavan ratkaisun.

Lähtötietojen toimittamisen tekniset vaatimukset sekä toimittamisen tapa ilmenevät Palvelukuvauksesta.

4. MUUTOKSET

Sweco myy Verkkokaupan kautta luonteeltaan sellaisia Palveluita, joiden sisältö on ennalta määritelty ja vakioitu. Mahdolliset muutokset tällaisiin standardoituihin Palveluihin voi johtaa ennalta arvaamattomiin muutoksiin palveluntuotantokyvyssä ja toimitusajoissa. Mahdollisista muutoksista, niiden vaikutuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Swecolla on aina oikeus kieltäytyä hyväksymästä Asiakkaan Palveluun esittämiä muutoksia. Palvelun perushinta ei ole riippuvainen Palveluun sisältöön mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Sweco veloittaa erikseen kustannukset, jotka perustuvat Palvelun muutoksiin.

Sweco pidättää oikeuden tehdä muutoksia Verkkokaupan palvelutarjontaan.

5. PERUUTTAMINEN TAI PALAUTTAMINEN

Asiakkaan Verkkokaupassa tekemä tilaus on sitova. Verkkokaupan kautta tilattavaksi tarjottavat Palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden palauttaminen ole mahdollista. Sweco ei myönnä tilatuille Palveluille yleistä peruutusoikeutta. Tehdyn tilauksen mahdollisesta peruuttamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Peruuttaminen edellyttää aina Swecon kirjallista hyväksyntää. Peruuttaminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun Palvelun suorittaminen on tosiasiallisesti jo aloitettu.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei kuluttajansuojalakia (38/1978) sovelleta yritysten väliseen kauppaan.

Mikäli Palvelun toimitus ei onnistu Swecosta johtuvasta syystä kohtuullisessa ajassa, tai mikäli Palvelun toimittaminen viivästyy merkittävästi Tilausvahvistuksessa ilmoitetusta toimitusaika-arviosta, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ja Sweco hyvittää jo veloitetun maksun kokonaisuudessaan.

6. TOIMITUS

Verkkokaupassa ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita. Tilattua Palvelua koskeva tarkempi toimitusaika-arvio ilmoitetaan Tilausvahvistuksella. Tilatun Palvelun todellinen toimitusaika on aina riippuvainen Palvelun luonteesta sekä tilauskokonaisuudesta. Asiakastyytyväisyys on Swecolle tärkeää ja Swecon tavoitteena on aina kyetä suorittamaan Palvelu arvioidun toimitusajan puitteissa. Toimitusaika-arvio ei kuitenkaan ole Swecoa sitova, eikä Sweco vastaa Palvelun viivästymisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Näiden Yleisten Ehtojen ehtokohdan 5 mukaisesti Asiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa tehty tilaus tilanteissa, joissa Palvelun toimittaminen viivästyy merkittävästi Tilausvahvistuksessa ilmoitetusta toimitusaika-arviosta.

Tilattu Palvelu toimitetaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan kohteeseen. Toimitustapa on riippuvainen tilatusta Palvelusta ja/tai palvelukokonaisuudesta. Tilatun Palvelun tai palvelukokonaisuuden toimitus voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Vahvistetut toimituskustannukset ilmoitetaan Tilausvahvistuksessa. Mikäli toimitustavassa ja/tai toimituspaikassa tapahtuu Asiakkaasta johtuvia muutoksia, vastaa Asiakas näistä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

7. TOIMITUSRAJAUS

Verkkokaupan kautta tilattuja Palveluita voidaan toimittaa ainoastaan Suomeen, pois lukien Ahvenanmaa. Toimitusalueessa voi olla palvelukohtaisia rajoituksia ja eroja. Palvelukohtainen tarkempi toimitusalue ilmenee Palvelukuvauksesta.

Mahdollisista Palvelukohtaisista vähimmäistilausvelvoitteista on ilmoitettu Palvelukuvauksessa.

Sweco pidättää oikeuden asettaa luonteeltaan väliaikaisia toimitusrajoituksia Palveluiden saatavuuteen ja/tai toimitusaikatauluihin esimerkiksi lomakausina tai milloin kulloinkin käsillä olevat olosuhteet, kuten pandemia, raaka-ainepula, maailmanpoliittinen tilanne tai muu vastaava seikka, saattavat vaikuttaa Swecon suoritukseen. Sweco ilmoittaa tällaisista mahdollisista väliaikaisista toimitusrajauksista Verkkokaupassa.

8. HINNAT, VELOITUS JA MAKSUTAPA

Verkkokaupan kautta myytävien ja tilattavien Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmenevät Verkkokaupan sivuilla. Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat ovat aina arvioita. Palvelun lopullinen hinta määräytyy aina tilatusta palvelukokonaisuudesta riippuen ja/tai Tilausvahvistuksen mukaisesti.  Sweco pidättää oikeuden muuttaa Verkkokaupassa ilmoitettuja hintoja. Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat eivät sisällä mahdollisia tilatusta Palvelusta riippuvaisia matka- ja toimituskustannuksia. Mikäli tilattu Palvelu sisältää matka- ja toimituskustannuksia, laskutetaan nämä erikseen.  Palvelun arvonlisäverokanta ilmenee Palvelukuvauksesta. Mahdollisten viranomaismaksujen tai määrätyissä viranomaismaksuissa tapahtuvien muutosten, tai arvonlisäverokannan muuttuessa, on Swecolla oikeus muuttaa hintoja muuttuneen lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen mukaisesti niiden voimaantulopäivästä lukien ilman eri ilmoitusta. Kaikki hinnat ilmoitetaan ja veloitetaan euroissa.

Kaikki Verkkokaupan kautta tehtävät tilaukset veloitetaan kokonaisuudessaan laskulla. Lasku toimitetaan Asiakkaalle sähköpostilla, kun laskutuksen perusteena oleva Palvelu on suoritettu. Jos Asiakkaan tilaamaa Palvelua tai palvelukokonaisuutta ei ole mahdollista toimittaa, palautetaan tehty maksusuoritus Asiakkaalle tämän laskutuksen yhteydessä käyttämälleen tilille.

Maksuehto määräytyy KSE 2013 -ehtojen mukaisesti (21 päivää netto). Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua laskusta ilmenevään eräpäivään mennessä, pidättää Sweco oikeuden välittömästi pidättäytyä suoritusvelvollisuudestaan kokonaan tai keskeyttää jo aloitettu suoritus/Palvelun toimittaminen, purkaa tehty tilaus ja hakea saamatta jääneitä saataviaan sekä vaatia vahingonkorvausta oikeusteitse.

Laskutustiedot:

Sweco Finland Oy / Y-tunnus 0871165-9

Verkkolaskuosoite / OVT: 003708711659
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Finland Oy
OVT 003708711659
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Architects Oy/  Y-tunnus 0635637-4

Verkkolaskuosoite / OVT: 003706356374
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Architects Oy
OVT 003706356374
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy / Y-tunnus 2635440-5

Verkkolaskuosoite / OVT: 003726354405
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

 Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
OVT 003726354405
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Industry Oy / Y-tunnus 0350941-9

Verkkolaskuosoite / OVT: 003703509419
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Industry Oy
OVT 003703509419
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Infra & Rail Oy / Y-tunnus 2998506-9

Verkkolaskuosoite / OVT: 003729985069
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Infra & Rail Oy
OVT 003729985069
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco PM Oy / Y-tunnus 2635438-4

Verkkolaskuosoite / OVT: 003726354384
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco PM Oy
OVT 003726354384
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Rakennetekniikka Oy / Y-tunnus 2635439-2

Verkkolaskuosoite / OVT:  003726354392
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Rakennetekniikka Oy
OVT 003726354392
PL 907
02066 DOCUSCAN

Sweco Talotekniikka Oy / Y-tunnus 0957613-7

Verkkolaskuosoite / OVT: 003709576137
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Sweco Talotekniikka Oy
OVT 003709576137
PL 907
02066 DOCUSCAN

Contesta Oy / Y-tunnus 1712699-6

Verkkolaskuosoite / OVT: 003717126996
Operaattori-/välittäjätunnus 003723609900 (PAGERO)
PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com

Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
Contesta Oy
OVT 003717126996
PL 907
02066 DOCUSCAN

 

FMC Laskentapalvelut Oy / Y-tunnus 1013429-9
Verkkolaskuosoite / OVT: 003710134299
Operaattori-/välittäjätunnus E204503 (OpusCapita Solutions Oy)

PDF-laskujen lähetys pagero.invoice@xbs-salo.com
Laskutusosoite paperi- ja pdf-laskuihin
FMC Laskentapalvelut Oy
PL 393
02066 DOCUSCAN

9. VASTUU JA VAHINGONKORVAUS

Sweco ei takaa sitä, että Verkkokauppa toimii kaikkina aikoina häiriöttä ja keskeytyksettä. Verkkokaupan tekniseen käytettävyyteen voivat muun ohella vaikuttaa Asiakkaan käyttämä selain, näyttöpäätelaite tai internet-yhteys. Verkkokaupan toimivuuteen voi myös vaikuttaa se, mikäli tietoliikenne yhteydet ovat hetkellisesti ruuhkautuneet usean käyttäjän käyttäessä Verkkokauppaa samanaikaisesti. Sweco ei ole vastuussa siitä, mikäli Sweco ei vastaanota Asiakkaan Verkkokaupassa tekemää Tilausta teknisistä syistä (esim. tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksissä ilmenevät viat ja toimimattomuus) johtuen.

Sweco vastaa Asiakkaalle siitä, että Palvelu on sopimuksenmukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Mikäli toimitetussa Palvelussa havaitaan virheitä tai puutteita, Swecolla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjauttaa Palvelussa esiintyviä virheitä tai puutteita Swecon kustannuksella. Sweco on vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Swecon vastuulla olevista Palveluun kohdistuvista merkittävistä virheistä tai laiminlyönneistä.

Sweco ei ole vastuussa kolmansille tahoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, eikä Sweco vastaa kolmansien osapuolien suorituksista tai esimerkiksi siitä, ettei nämä ole yhteensopivia tilatun Palvelun kanssa. Sweco ei muutoinkaan ole korvausvastuussa Asiakkaalle mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tulon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta, mainetta kohdanneesta vahingosta tai keskeytyksistä liiketoiminnassa.

Swecon korvausvastuu rajoittuu aina näiden Yleisten Ehtojen sisältöön. Swecon vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen. Swecon vastuu päättyy kahden (2) vuoden kuluttua Palvelun suorittamisesta. Sweco ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaalle ylivoimaisen esteen johdosta. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan Yleisten Ehtojen kohdan 10.4 mukaisia tilanteita.

Reklamaatiot tulee osoittaa Tilausvahvistuksessa vahvistetulle yhteyshenkilölle.

Muutoin vahingonkorvausvastuuseen sekä korvausvaatimuksen esittämiseen sovelletaan KSE 2013 -ehtoja ja niiden mukaisia menettelyitä.

10. MUUT EHDOT

10.1 Sovellettavat ehdot

Asiakas hyväksyy nämä Yleiset Ehdot tehdessään Tilauksen Verkkokaupan kautta. Verkkokaupassa tehtyihin tilauksiin ei sovelleta muita kuin näitä Yleisiä Ehtoja, kuten edellä Yleisten Ehtojen ehtokohdassa 1 on tarkemmin määritelty. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Verkkokaupassa tehtyihin tilauksiin sovelleta Asiakkaan mahdollisia omia ehtoja tai muita kolmansien tahojen julkaisemia sopimusehtoja, ellei tällaisten ehtojen soveltamisesta ja ehtojen soveltamisen laajuudesta ole nimenomaisesti kirjallisesti erikseen sovittu Swecon kanssa.

10.2 Asiakastiedot, henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Jotta Asiakas voi tehdä tilauksen Verkkokaupassa, on Asiakas velvollinen toimittamaan tilauksen yhteydessä Swecolle kaikki Palvelun suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot (”Asiakastiedot”). Yksittäisen Palvelun kannalta olennaiset ja tarvittavat Asiakastiedot ilmenevät Palvelukuvauksesta. Mahdollisista muutoksista Asiakastiedoissa on Asiakkaalla aina velvollisuus ilmoittaa Swecolle viipymättä. Sweco ei vastaa mahdollisista häiriöistä Palvelussa tai sen toimittamisessa, jotka johtuvat Asiakkaan vastuulla olevista virheellisistä Asiakastiedoista.

Sweco sitoutuu käsittelemään Asiakasta koskevia henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön, mukaan lukien Yleinen Tietosuoja-asetus, ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Sweco käsittelee Asiakkaan tietoja vain Palvelun tuottamisen edellyttämässä laajuudessa ja tarkoituksessa sekä asiakassuhteen hoitamiseksi, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua Asiakkaan antamaan nimenomaiseen suostumukseen (esim. kun tilaat meiltä uutiskirjeen), sopimuksen täyttämiseen tai Swecon oikeutettuun etuun (esim. Swecon liiketoiminnan harjoittaminen ja Palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle, Sopimuksen valmistelu). Sweco toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Asiakkaan tietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja tietojen häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Lue tarkemmin tietosuojasta Swecolla https://www.sweco.fi/tietoa-swecosta/tietosuoja-swecolla/. Lisätietoja Swecon tietosuojaselosteesta ja siihen, miten Sweco käsittelee henkilötietoja, saa lähettämällä viestin osoitteeseen: tietosuoja@sweco.fi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolet ovat tahoillaan itsenäisiä rekisterinpitäjiä, eikä kumpikaan Osapuoli käsittele henkilötietoja toisen lukuun. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan itsenäisesti tahoillaan kaikkia kulloinkin voimassa olevia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Tämä ehtokohta 10.2 täydentää Osapuolen Tietosuojalainsäädännön mukaisia velvoitteita ja oikeuksia, eikä se vähennä, poista tai korvaa niitä.

10.3 Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Sopimuksen sisällön sekä sopimussuhteen aikana tietoon saamansa toista Osapuolta koskevat Luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä tällaista tietoa mihinkään muuhun kuin Palvelun asianmukaiseen suorittamisen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen. Osapuolen Luottamuksellisiksi Tiedoiksi ei katsota tietoja, jotka:

  1. ovat yleisessä tiedossa tai tulevat yleiseen tietoon muutoin kuin Luottamuksellisia Tietoja vastaanottavan Osapuolen teon tai laiminlyönnin seurauksena;
  2. olivat vastaanottavan Osapuolen tiedossa ennen kuin toinen Osapuoli oli niitä luovuttanut ja vastaanottava Osapuoli voi näyttää tämän toteen;
  3. kolmas osapuoli on laillisesti luovuttanut vastaanottavalle Osapuolelle ilman, että ko. tiedon saaminen on johtunut minkään salassapitovelvoitteen rikkomisesta; tai
  4. ovat vastaanottavan Osapuolen itsenäisesti kehittämiä ilman Luottamuksellisen Tiedon käyttöä tai hyödyntämistä.

Sen estämättä, mitä tässä ehtokohdassa 10.3 on mainittu, Osapuolella on oikeus luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja toimivaltaisille viranomaisille siltä osin kuin Osapuolella on tähän velvollisuus pakottavaan lainsäädäntöön, viranomaismääräykseen tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätökseen perustuen. Mikäli Osapuolella on edellä tässä ehtokohdassa 10.3 tarkoitettu velvoite luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja viranomaiselle, Osapuolen tulee, mikäli lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai tuomioistuimen päätös sen mahdollistaa, ennen tietojen luovuttamista, ilmoittaa tietojen luovuttamisesta toiselle Osapuolelle ja antaa toiselle Osapuolelle mahdollisuus lausua Luottamuksellisen Tiedon luovuttamisesta.

Tämän ehtokohdan 10.3 mukaiset velvollisuudet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta viisi (5) vuotta tiedon luovutusajankohdasta lukien.

Selvyyden vuoksi erikseen todetaan, että Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea Palvelun toteuttamisen yhteydessä Asiakkaan tietoon tullutta Swecon tai Swecon lukuun toimivan kolmannen osapuolen Asiakkaalle toimittamaa tietoa, jota on pidettävä liike- ja ammattisalaisuuksina, mukaan lukien Osapuolten välinen Sopimus. Luottamuksellisia tietoja ovat sellaisiksi merkityt tiedot tai muuten luottamuksellisiksi ymmärrettävät tiedot. Kaikki Swecoa, sen henkilöstöä, asiakkaita, tietotaitoa, tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa koskeva tieto katsotaan aina Swecon Luottamukselliseksi tiedoksi ja yksinomaiseksi omaisuudeksi.

10.4 Ylivoimainen este (Force Majeure)

Swecolla on oikeus lopettaa Palvelun suorittaminen ylivoimaisen esteen tilanteissa. Asiakkaalla on kuitenkin tällöinkin velvollisuus suorittaa Swecolle Sopimuksen mukainen korvaus jo suoritetun Palvelun osan osalta. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen voimaantulon jälkeen tapahtunut luonteeltaan yllättävä, epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Osapuolilla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä, joka on Osapuolista riippumaton, jonka estävää vaikutusta ei voida poistaa tai kiertää ja joka estää Sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi taikka tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Selvyyden vuoksi erikseen todetaan, että sen lisäksi, mitä tässä ehtokohdassa 10.4 on ylivoimaisesta esteestä todettu, noudatetaan lisäksi KSE 2013 kohtien 7.5 ja 7.6 mukaisia ehtoja.

Osapuolten ilmoitusvelvollisuuteen koskien ylivoimasta estettä ja sen lakkaamista noudatetaan KSE 2013 kohdan 7.7 mukaista ehtoa.

10.5 Ukrainan tilanne

Ukrainan tilanteen, siihen liittyvien pakotteiden ja rajoitusten sekä yleisen yhteiskunnallisen epävarmuuden seurauksena Swecon mahdollisuudet Palvelun mukaisten tehtävien hoitamisessa voivat vaikeutua merkittävästi Sopimuksen solmimisen ja Tilausvahvistuksen antamisen jälkeen. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa merkittäviä aikatauluviiveitä Palvelun suorittamisessa, ennakoimatonta kustannusten nousua, vaikeuksia uudelleen mobilisoida keskeytyneitä Palveluilta taikka muita Palvelulle negatiivisia vaikutuksia.

Sweco pyrkii omalla toiminnallaan minimoimaan Ukrainan tilanteen aiheuttamia haittoja kohtuudella edellytettäviin toimiin ryhtyen, jotta Sweco kykenee suorittamaan sopimuksenmukaiset tehtävänsä Sopimuksen edellyttämällä tavalla. Alati muuttuvassa tilanteessa Swecolla ei kuitenkaan ole ennen Tilausvahvistuksen antamista mahdollisuutta täysin ennakoida Ukrainan tilanteen aiheuttamaa haittaa tai vaikeutta Palvelun mukaisten tehtävien suorittamiseen.

Riippumatta näistä Yleisistä Ehdoista ja Palvelun suorittamiseen sovellettavista mahdollisista muista Osapuolten erikseen sopimista ehdoista, Swecolle syntyvät Ukrainan tilanteen aiheuttamat vähäistä suuremmat vaikeudet sopimuksenmukaisten velvoitteiden täyttämisessä muodostavat ns. force majeure -tyyppisen suoritusesteen, mikäli Sweco ei kohtuullisin toimenpitein kykene tällaisia vaikeuksia voittamaan tai välttämään. Swecolla on oikeus purkaa Osapuolten välillä solmittu Sopimus tai peruuttaa jo tehty tilaus, mikäli Ukrainan tilanne aiheuttaa Swecolle huomattavia vaikeuksia sopimusvelvoitteiden täyttämisessä, ja vaikeudet ovat laadultaan sellaisia, ettei Sweco kykene niitä välttämään tai voittamaan ilman merkittävää haittaa tai merkittäviä kustannuksia.

Swecolla on lisäksi oikeus purkaa Osapuolten välillä solmittu Sopimus päättymään välittömästi tai peruuttaa jo tehty tilaus, mikäli kansainväliset pakotteet tai vientirajoitukset koskevat suoraan tai välillisesti Asiakasta taikka sen liiketoimintaa.

10.6 Referenssikäyttö

Swecolla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinä toiminnassaan ja markkinoinnissaan pitäen sisällään oikeuden antaa tietoa tilatun Palvelun tai palvelukokonaisuuden sisällöstä yleisluontoisella tasolla.

10.7 Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, pois lukien Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, jotka liittyvät Palveluun ja siihen liittyvään aineistoon ja lopputuloksiin, kuuluvat Swecolle tai kolmansille osapuolille. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Sopimuksella siirretä mitään immateriaalioikeuksia Osapuolten olemassa oleviin tai myöhemmin kehittämiin tai hankkimiin aineistoihin.

Kaikki Verkkokaupan ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, kuuluvat Swecolle. Verkkokaupassa ja Swecon verkkosivuilla oleva materiaali (kuten tekstit, kuvat, logot, tavaramerkit ja muu suojattu aineisto) on Swecon omaisuutta. Ilman Swecon myöntämää etukäteistä kirjallista lupaa, on kaikki Verkkokaupassa ja Swecon verkkosivuilla olevien materiaalien kopioiminen tai käyttö on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että Lähtötiedot ja sen muut Swecolle Palvelun toteuttamiseksi toimittamansa tiedot ja tausta-aineisto (”Tiedot”) ovat virheettömiä ja kattavuudeltaan riittäviä, eivätkä loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Swecolle viipymättä, mikäli tämä havaitsee, että Tiedot sisältävät virheitä tai ovat kattavuudeltaan riittämättömiä taikka saattavat loukata tai loukkaavat kolmansien osapuolien oikeuksia.

Mikäli Tiedon katsotaan loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Asiakkaan on kustannuksellaan ja seuraavassa järjestyksessä joko (a) hankittava Swecolle oikeus jatkaa Tiedon käyttöä, tai (b) korvattava se vastaavalla Tiedolla, joka ei loukkaa oikeuksia, tai (c) muutettava Tietoa siten, että se ei loukkaa oikeuksia.

Mikäli kolmas osapuoli esittää Swecolle loukkausvaateen koskien tämän immateriaalioikeuksia, vastaa Asiakas tästä Swecolle mahdollisesti syntyvistä kustannuksista ja korvausvaateista (mukaan lukien mahdolliset oikeudenkäyntikulut ja kohtuulliset asianajopalkkiot).

Asiakas ei kuitenkaan ole korvausvastuussa Swecolle tai muutenkaan ole velvollinen ryhtymään muihin tämän ehtokohdan 10.7 mukaisiin toimiin, mikäli kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia koskeva loukkausvaatimus johtuu siitä, että (i) Sweco on käyttänyt Tietoja väärin tai tehnyt niihin muutoksia; (ii) Sweco käyttää Tietoja muihin kuin Sopimuksen tai Palvelun edellyttämiin tarkoituksiin tai (iii) loukkausvaatimus kohdistuu muihin kuin Asiakkaan toimittamiin Tietoihin.

10.8 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia osaksi tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Swecon etukäteen antamaan kirjallista hyväksyntää.

Swecolla on oikeus siirtää Sopimus tai siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Sweco konsernin sisällä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

10.9 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Yleisiin Ehtoihin ja Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopimussuhteeseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG).

Näitä Yleisiä Ehtoja ja Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät pääse Osapuolia tyydyttävään ratkaisuun neuvotteluteitse, ratkaistaan asia lopullisesti Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä (yksi välimies, tuomio 3 kuukaudessa) koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

10.10 Kieliversiot

Nämä Yleiset Ehdot on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mikäli eri kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä versiota.